http://www.w3.org/2000/svg"> d="M23.865 20.5L12.865 1.50003C12.77 1.35771 12.6414 1.24103 12.4905 1.16033C12.3396 1.07963 12.1711 1.03741 12 1.03741C11.8289 1.03741 11.6604 1.07963 11.5095 1.16033C11.3587 1.24103 11.23 1.35771 11.135 1.50003L0.135013 20.5C0.0472875 20.652 0.00108267 20.8243 0.00103763 20.9998C0.000992587 21.1752 0.0471089 21.3476 0.134756 21.4996C0.222403 21.6516 0.348495 21.7778 0.500372 21.8657C0.652248 21.9535 0.824563 21.9998 1.00001 22H23C23.1755 21.9998 23.3478 21.9535 23.4997 21.8657C23.6515 21.7778 23.7776 21.6516 23.8653 21.4996C23.9529 21.3476 23.999 21.1752 23.999 20.9998C23.9989 20.8243 23.9527 20.652 23.865 20.5ZM13.206 8.00003L12.733 14.6H11.267L10.821 8.00003H13.206ZM12 19C11.7099 19 11.4262 18.914 11.185 18.7528C10.9437 18.5916 10.7557 18.3625 10.6447 18.0944C10.5336 17.8264 10.5046 17.5314 10.5612 17.2468C10.6178 16.9623 10.7575 16.7009 10.9627 16.4957C11.1679 16.2905 11.4292 16.1508 11.7138 16.0942C11.9984 16.0376 12.2934 16.0667 12.5614 16.1777C12.8295 16.2887 13.0586 16.4768 13.2198 16.718C13.381 16.9593 13.467 17.2429 13.467 17.533C13.467 17.9221 13.3125 18.2952 13.0373 18.5704C12.7622 18.8455 12.3891 19 12 19Z" fill="black">

COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. Click the links for information on the Covid-19 virus for customers and for suppliers.

Legal
 

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Hadley Industries Holdings Limited, Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA, VK, de ‘organisatie’.De termen "Hadley Group", "ons", "we/wij" of "onze" hebben betrekking op Hadley Industries Holdings Limited, de eigenaar van de website. De termen "u" of "gebruiker" hebben betrekking op de gebruiker of bezoeker van onze website.Door de website van Hadley Industries Holdings Limited te gebruiken gaan alle gebruikers van de website onvoorwaardelijk akkoord met de hier beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden bevatten de jurisdictie waarin juridische kwesties die voortvloeien uit het gebruik van de website in behandeling worden genomen. Iedereen die niet akkoord gaat met deze voorwaarden of die op de hoogte is of behoort te zijn van enige reden waarom deze voorwaarden niet toepasbaar zijn op zijn/haar doelstellingen is niet bevoegd om deze site te gebruiken.Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van deze website door gebruikers. Deze overeenkomst kan door ons te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd. U dient deze voorwaarden te lezen voordat u deze site gebruikt.

Beveiliging

1. Om ervoor te zorgen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers, kunnen onze webhost (Calligo Limited) en Hadley Industries Holdings Limited het netwerkverkeer monitoren om ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen of om op een andere manier schade te veroorzaken aan de site vast te kunnen stellen.2. Niet-toegestane pogingen om informatie die op deze site of in dit systeem is opgeslagen te wijzigen, te verdedigen, te vernietigen of te corrumperen, beveiligingsfuncties te omzeilen, te peilen, te scannen of te testen op kwetsbaarheden, beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken, TCP/IP-headers te vervalsen, ongeoorloofde software te installeren of proberen te installeren, Denial- of Service-aanvallen uit te voeren of dit systeem te gebruiken voor andere dan de beoogde doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden en kunnen resulteren in strafrechtelijke vervolging.3. Elke mogelijke criminele activiteit zal worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, samen met al het bewijsmateriaal dat kan worden verzameld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Alles wordt in het werk gesteld om nuttige, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter niet garanderen dat er zich geen fouten voordoen. Hadley Industries Holdings Ltd doet geen uitspraken, beloften of garanties over de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of adequaatheid van de inhoud van deze site en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten en omissies in de inhoud van deze site.2. Hadley Industries Holdings Ltd noch haar [werknemers/personeel], partners of opdrachtnemers geven enige garantie af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief doch niet beperkt tot enige garantie dat er geen inbreuk is gemaakt op (eigendoms)rechten van derden, of enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.3. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de inhoud van sites van derden waarnaar op deze site door middel van links wordt verwezen en alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.4. Hadley Industries Holdings Ltd is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook als gevolg van verlies van gebruik, verlies van gegevens of inkomsten- of winstderving, hetzij door contractueel handelen, nalatigheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de op deze site beschikbare informatie of diensten.

Afwijzing van goedkeuring

1. Deze site en de documenten op deze site kunnen hyperlinks of verwijzingen bevatten naar informatie die door andere publieke en private organisaties is gecreëerd en wordt onderhouden. Hadley Industries Holdings Limited geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, relevantie, bruikbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie waar naar wordt verwezen.2. Het opnemen van links of verwijzingen naar andere sites is niet bedoeld om belang toe te kennen aan die sites en de informatie op die sites, noch is het de bedoeling om de op die sites geuite meningen, of commerciële producten of diensten die op die sites worden aangeboden, of de organisaties die de sites sponsoren, te onderschrijven, aan te bevelen of te begunstigen door middel van handelsnaam, merk, productie of anderszins.3. Een verwijzing op deze site naar specifieke commerciële producten, processen of diensten, of het gebruik van een handels-, firma- of bedrijfsnaam is voor de informatie en het gemak van de bezoekers van de site, en vormt geen goedkeuring, aanbeveling of begunstiging door Hadley Industries Holdings Limited.4. De meningen die door een individu binnen het webforum worden geuit, zijn de meningen van dat individu alleen en weerspiegelen of vertegenwoordigen op geen enkele wijze de meningen van Hadley Industries Holdings Limited.

Copyright

1. Alle inhoud van deze site en alle inhoud van alle documenten die aan bezoekers of klanten worden verstrekt (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven) is eigendom van Hadley Industries Holdings Limited, tenzij anders vermeld.2. Geen enkele gebruiker mag de inhoud geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of verkopen, reproduceren, gebruiken voor afgeleide werken, distribueren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hadley Industries Holdings Limited.

Scheidbaarheid

Indien een van deze voorwaarden op enig moment in een rechtsgebied nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal deze worden behandeld als gewijzigd of beperkt, voor zover minimaal noodzakelijk om deze binnen de wetten van dat rechtsgebied te brengen en te voorkomen dat deze ongeldig zijn, en is deze in die gewijzigde of beperkte vorm bindend. Onder voorbehoud daarvan wordt elke bepaling als scheidbaar geïnterpreteerd en heeft geen enkele invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Geen verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand door Hadley Industries Holdings Limited bij de uitoefening van rechten, bevoegdheden of bepalingen in het kader van deze overeenkomst zal in de toekomst gelden als een verklaring van afstand van enig ander recht of van datzelfde recht; noch zal enige vertraging in de uitoefening van enige bevoegdheid of recht worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand.

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens en na uw bezoek aan onze website. Een kopie van de privacyverklaring is beschikbaar om te bekijken.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de gebruiker accepteert uitdrukkelijk dat alleen de rechtbanken van Engeland bevoegd zijn om alle zaken te behandelen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze, direct of indirect, verband houden met het gebruik van deze website, en bijgevolg doet de gebruiker expliciet afstand van alle rechten om enige vordering van welke aard dan ook met betrekking tot deze website in te stellen bij een rechtbank elders in de wereld.

De algemene voorwaarden van de Hadley Group bekijken